รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี (2554-2565)"